شرکــت عـــرفان نت

خرید ترافیک و تمدید سرویس مبین نت

جهت خرید ترافیک و تمدید سرویس مبین نت باید به حساب کاربری مشترکین TD-LTE به آدرس My.mobinnet.ir مراجعه کنید. اطلاعات حساب مشترکین خود را وارد نمائید.

در صفحه پیشخوان اطلاعات مربوط به سرویس و مشخصات اشتراک خود را که شامل موارد زیر است میتوانید مشاهده کنید:

– حجم باقیمانده طرح کنونی به گیگابایت

– زمان باقیمانده طرح کنونی به روز

– بازه اعتبار اشتراک شامل تاریخ شروع و پایان سرویس

– مشخصات اشتراک شامل نام و شناسه اشتراک ها

و ارائه انتقادات و همچنین امکان شرکت در نظرسنجی پیشنهادات در قسمت پائین همین صفحه وجود دارد.

در ســربرگ خریــد خدمــات امــکان تمدیــد و تغییــر طــرح و خریــد حجــم اضافــه وجــود دارد

– تمدیــد طــرح بــرای خریــد مجــدد طــرح کنونــی ســرویس شــما می باشــد.

– جهــت خریــد طــرح دیگــری غیــر از طــرح کنونــی می توانیــد بــه امــکان تغییــر طــرح مراجعــه نمائیــد.

– در صورتــی کــه حجــم طــرح کنونــی شــما بــه اتمــام رســیده امــا هنــوز زمانــی بــرای اســتفاده از آن باقــی مانــده اســت می توانیــد بــه جــای خریــد طــرح جدیــد بســته های حجــم اضافــه را خریــداری نمائیــد.

در سربرگ گزارشـات امکان گزارش گیری از پرداخت ها و کارکرد اینترنت وجود دارد. در قسمت گزارش پرداخت ها می توانید جزئیات کلیه پرداخت هایی را که تاکنون بابت خدمات و طرح های سرویس خود پرداخت نموده اید، مشاهده فرمائید.

در قسمت جرئیات کارکرد اینترنت می توانید بازه زمانی موردنظر خود را انتخاب و در این بازه زمانی جزئیات مصرف سرویس خود را مشاهده نمائید. همچنین مصرف شما در قالب نموداری نیز نمایش داده خواهد شد.

از طریق حساب کاربری خود به راحتی می توانید نسبت به خرید ترافیک و تمدید سرویس مبین نت اقدام کنید.

شرکت عرفان نت در راستای ارائه خدمات نوین به کاربران، اقدام به ارائه سرویس اینترنت TD-LTE کرده است و مشترکین در نقاط تحت پوشش قادر خواهند بود از این سرویس بهره مند گردند.

مشاوره رایگان