شرکــت عـــرفان نت

فناوري‌هاي موجود در آنتي‌ويروس eScan

پيچيدگي نرم‌افزار آنتي ويروس در چند سال گذشته بسيار افزايش يافته است. روش‌هاي مورد استفاده براي شناسايي ويروس‌ها پيچيده‌تر شده‌اند. در اين مستند موتورهاي مورد استفاده توسط eScan براي شناسايي تهديدهاي جديد در جزئيات مورد بحث قرار گرفته است.

escanescan-av-engine

مشاوره رایگان